ความเป็นมาของโครงการ

โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตราสัญญาลักษณ์ผลิตภัณฑ์
จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2559

 

1. หลักการและเหตุผล

 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย กลยุทธ์การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ SMEs จึงทำให้ภาครัฐต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นให้ภาคเอกชน พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างกว้างขวาง ประกอบกับในปัจจุบันและอนาคตโลกไร้พรมแดนทางเศรษฐกิจ (Economic Globalization) ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจภายในประเทศและระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ส่งผลทำให้เกิดการแข่งขัน การสร้างแรงดึงดูดหรือจุดเด่นให้กับสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น หลายประเทศจึงหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างตราสัญลักษณ์ (Brand) กันมากขึ้น โดยผ่านทางสินค้าต่างๆเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ รวมทั้งการสื่อสารภาพลักษณ์ออกไปยังตลาดทึ้งภายในและภายนอกประเทศให้มีความชัดเจนน่าสนใจเป็นที่ยอมรับของคนในวงกว้าง รวมทั้งยังสามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันได้อีกด้วยการส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย จึงมีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและโดดเด่นให้แก่สินค้าและบริการจังหวัดเชียงราย การกำหนดตำแหน่ง (Positioning) ของจังหวัดว่าควรจะส่งเสริมและผลักสินค้าและบริการชนิดใดในตลาดเป้าหมายซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดในภาพรวม ด้วยเหตุนี้การขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงรายจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Brand) อย่างจริงจัง ซึ่งจะต้องอาศัยระยะเวลาและการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมาตรฐานด้านความปลอดภัยในราคาที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดเป้าหมาย

 

จังหวัดเชียงราย มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย มีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวและจับจ่ายสินค้าได้มากประกอบกกับจังหวัดเชียงรายมีสินค้าและบริการที่มีศักยภาพที่หลากหลาย สินค้าบางประเภทก็มีความโดดเด่นและการพัฒนาศักยภาพทางด้านสินค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ตลาดเป้าหมายให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางเท่าที่ควร การจัดทำตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiangrai Brand) จึงเป็นจุดสำคัญของการพัฒนา การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดเชียงราย

 

2.วัตถุประสงค์

 

2.1 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs/OTOP/วิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงราย ให้พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด ภายใต้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiangrai Brand)

2.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chaingrai Brand)

2.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำบรรจุภัณฑ์เป็นของฝากของที่ระลึกของจังหวัดเชียงราย

2.4 เพื่อประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สินค้าและบริการจังหวัดเชียงราย

2.5 เพื่อพัฒนาเครือข่าย/เพิ่มและขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ (กลุ่มประเทศอาเซียน)

 

3. กลุ่มเป้าหมาย

3.1 กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน

3.2 ผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ผลิต /ผู้ประกอบการและประชาชนทุกคนในจังหวัดเชียงราย

 

4. กิจกรรมประกอบไปด้วย

4.1 จัดการประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เชียงรายแบรนด์

4.2 จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiangrai Brand)

4.3 จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chaingrai Brand)

4.4 การจัด Road Show สินค้าและบริการ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย

4.5 การประชาสัมพันธ์โครงการ