โรงพยาบาล

1. รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

ที่อยู่ : 1039 ถ.สถานพยาบาล ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เบอร์โทร : 053-711300 , 053-711009

แฟกซ์ : 053-713044

เว็บไซต์ : http://www.crhospital.org

2. รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

ที่อยู่ : 111/5 หมู่ 3 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เบอร์โทร : 00-5391-0999, สายด่วนอุบัติเหตุฉุกเฉิน 053-700200

แฟกซ์ : 0-5371-7032

เว็บไซต์ : http://www.ksbrhospital.com

3. รพ.โอเวอร์บรุ๊ค

ที่อยู่ : 17 ถ.สิงหไคล อ.เมือง จ.ชร 57000

เบอร์โทร : 053-711366

แฟกซ์ : –

เว็บไซต์ : http://www.overbrook-hospital.com

4. รพ.แม่ฟ้าหลวง

ที่อยู่ : หมู่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวงจ.ชร.57110

เบอร์โทร : 053-765402 200

แฟกซ์ : –

เว็บไซต์ : http://www.mfu.ac.th/hospital/index.php

5. รพ.เชียงแสน

ที่อยู่ : รพ.เชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.ชร57150

เบอร์โทร : 053-777017

แฟกซ์ : –

เว็บไซต์ : http://61.19.33.108/v3/index.php

6. รพ.แม่สาย

ที่อยู่ : หมู่ 1 พรหมมหาราช อ.แม่สาย จ.ชร 57130

เบอร์โทร : 053-731300-1 101

แฟกซ์ : –

เว็บไซต์ : http://maesaihospital.com/2015/home/index.php

7. รพ.ขุนตาล

ที่อยู่ : อ.ขุนตาล จ.ชร 57340

เบอร์โทร : 053-606220-2

แฟกซ์ : –

เว็บไซต์ : –

8. รพ.แม่จัน

ที่อยู่ : 274 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.ชร 57110

เบอร์โทร : 053-771300, 053 – 771056, 053 – 772785 – 86, 053 – 660831

แฟกซ์ : 053-660961

เว็บไซต์ : http://www.maechanhospital.com/

9. รพ.เทิง

ที่อยู่ : อ.เทิง จ.ชร .57290

เบอร์โทร : 053-795259

แฟกซ์ : –

เว็บไซต์ : http://thoenghospital.net/

10. รพ.พญาเม็งราย

ที่อยู่ : รพ.พญาเม็งราย

เบอร์โทร : 053-799033

แฟกซ์ : –

เว็บไซต์ : –

11. รพ.พาน

ที่อยู่ : รพ.พาน อ.เมืองพาน จ.ชร 57120

เบอร์โทร : 053-721345

แฟกซ์ : –

เว็บไซต์ : –

12. รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช

ที่อยู่ : 256 ถนนหน้าค่าย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เบอร์โทร : 053-717649-50

แฟกซ์ : –

เว็บไซต์ : –

13. รพ.แม่สรวย

ที่อยู่ : อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

เบอร์โทร : 053-786178, 786017

แฟกซ์ : –

เว็บไซต์ : –

14. รพ.เวียงแก่น

ที่อยู่ : หมู่ 6 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.ชร.57310

เบอร์โทร : 053-608146151

แฟกซ์ : –

เว็บไซต์ : –

15. รพ.เวียงป่าเป้า

ที่อยู่ : 131 หมู่ 11 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เบอร์โทร : 053-781342-3

แฟกซ์ : 053-649058

เว็บไซต์ : http://www.wpp-hospital.com

16. รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

ที่อยู่ : ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.ชร. 57210

เบอร์โทร : 053-768750-4

แฟกซ์ : –

เว็บไซต์ : –

17. รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ

ที่อยู่ : 354 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.ชร.57140

เบอร์โทร : 053-791751-2, 791007

แฟกซ์ : –

เว็บไซต์ : –

18. รพ.เวียงเชียงรุ้ง

ที่อยู่ : ต.ทุ่งก่อ กิ่ง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร. 57210

เบอร์โทร : 053-953137-9

แฟกซ์ : –

เว็บไซต์ : –

19. โรงพยาบาลแม่ลาว

ที่อยู่ : 309 หมู่ 3 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย57250

เบอร์โทร : 053-603119, 053-603100

แฟกซ์ : –

เว็บไซต์ : http://www.maelaohospital.com