Road Show

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรม“Road Show สินค้าภายใต้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย Chiang Rai Brand” ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2560 พิธีเปิดงานในวันที่ 21 เมษายน 2560 กล่าวรายงานโดย คุณพิมล ปงกองแก้ ท่านพาณิชย์จังหวัดเชียงราย และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นประธานในพิธีเปิด

ภายในงานจะได้พบกับสินค้าและผลิตภัณฑ์เชียงรายแบรนด์ ที่นำมาจัดแสดงและจำหน่าย กิจกรรมพิเศษภายในงาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาของจังหวัดเชียงราย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนการค้า จึงได้จัดงานโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย 2560 โดยส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดผลิตภัณฑ์เด่นที่ได้รับการคัดสรรในระดับประเทศสู่ระดับสากล Chiang Rai Brand to Grobol Brand เพื่อให้สินค้าผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดเชียงรายเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อ/ผู้บริโภค มีช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น และช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย